weby pro nejsevernější čechy

Rybníky, mokřady a tůně v novém usnadňují život kuňkám i čolkům

Blatnice skvrnitá, skokan skřehotavý, kuňka ohnivá i evropsky chráněný čolek velký. To jsou obojživelníci, jimž Liberecký kraj ve dvou přírodních památkách na Českolipsku zlepšil úpravami a vybudováním nových vodních děl podmínky pro život a rozmnožování. Projekt, který je právě dokončen, se uskutečnil na Cihelenských a Manušických rybnících.

Šlo o vybudování tůní, kácení desítek náletových stromů a keřů a kosení rákosí a podmáčených ploch v bezprostředním okolí rybníků a nových tůní.

Není to projekt, jehož výsledky by byly na první pohled jasně viditelné, jako tomu je třeba u dopravních staveb. Ale přesto jde o velmi užitečnou akci, významnou pro ochranu přírody, jíž jsme i my lidé součástí,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, radní kraje pro rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

„Tyto plochy pomáhají nejen živočichům, ale jsou důležité i pro tolik potřebné udržení vody v krajině,“prohlásil radní Jiří Löffelmann, pověřený řízením rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. „V současné době Liberecký kraj připravuje podobný projekt na Stružnických rybnících a v nivě Ploučnice za Českou Lípou.“

Kuňky nejsou v Libereckém kraji plošně rozšířeny, jako například ropuchy obecné nebo skokani hnědí. Žijí jen na několika místech v Českém ráji, v tůních v nivě Ploučnice a Šporky a právě na rybničních soustavách na Českolipsku. Jsou totiž dost náročné na podobu vodních ploch, které jsou „ochotné“ osídlit.

Jsou to výhradně mělké a zarostlé stojaté vody, které musí být také dobře osluněné. To však v současné době splňuje málokterý rybník, a tak jsou pro kuňky významným stanovištěm i tůně. Ty zajistí příznivé prostředí pro kuňky, i když jim podmínky v rybnících nebudou nakloněny (vypuštění, přerybnění, zastínění a podobně).

Celkové výdaje tohoto projektu činily 2.523.000 korun. „Libereckému kraji se podařilo uspět v Operačním programu Životní prostředí, a proto byla na projekt poskytnuta dotace ve výši 2.410.000 korun.Liberecký kraj tak hradí pouze neuznatelné náklady projektu ve výši 113 tisíc korun,“ sdělila Radka Loučková Kotasová.

Manušické rybníky jsou kromě toho, že poskytují domov mnoha živočichům, oblíbeným místem pro výlety. „Okolí rybníků je skutečně krásné, a tak tu lze často potkat lidi na procházce,“ doplnila radní. Nedaleko navíc vede cyklostezka Varhany, jež vede po tělese zrušeného úseku železniční trati z České Kamenice do České Lípy mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem.

 

Tagy