weby pro nejsevernější čechy

Liberecký kraj a statutární město Liberec podepsaly memorandum o budoucím školském využití budovy v ulici Zeyerova

Budova v liberecké Zeyerově ulici 831/31 je v majetku statutárního města Liberec a jako domov mládeže ji využívala Střední škola strojní, stavební a dopravní. Objekt je však v současné době prázdný a v nevyhovujícím stavu. Záměrem Libereckého kraje a Liberce je proto stavbu zrekonstruovat, aby v ní v budoucnu nalezly kvalitní zázemí pro vzdělávání děti z Jedličkova ústavu. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou dle investičních studií z letošního roku 50 až 75 milionů korun bez DPH.

„Abychom mohli do stavby investovat, musíme se statutárním městem Liberec podepsat novou smlouvu o výpůjčce tak, aby obsahovala souhlas města s rekonstrukcí objektua jeho dalším využitím pro školské účely. Je potřeba také vyřešit budoucí majetkoprávní vypořádání. Memorandum je další důkaz toho, že spolupráce mezi městem a krajem úspěšně funguje,“uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Současná kapacita školy v Jedličkově ústavu v Lužické ulici je 188 žáků s tím, že obor základní škola pro děti s poruchami autistického spektra a poruchami učení čítá 146 dětí a základní škola speciální 42 školáků. Do objektu v Zeyerově ulici by se v budoucnu měli přesunout pouze jedinci ze základní školy. Žáci vzdělávající se v oboru základní škola speciální by zůstali na současném pracovišti v Jedličkově ústavu. Po otevření odloučeného pracoviště v Zeyerově ulici by se tak kapacita školy měla navýšit ze současných 146 míst na 220.

„Liberecký kraj má tuto budovu, stejně jako dosud funkční sousední domov mládeže, ve výpůjčce od města dlouhodobě a stará se o ně příkladně. Zachování využití areálu pro vzdělávání přitom považuji za důležité, dáváme tím veřejnosti jasný signál, že tato společenská oblast je pro nás jednou z priorit. Smlouva o výpůjčce přitom bude obsahovat dostatečné nástroje k tomu, aby si město v budoucnu objekt převzalo zpět, kdyby kraj už nebyl schopen deklarovaný účel naplňovat,“ řekl primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník.

Objekt v Zeyerově ulici 31 je pro činnost základní školy pro děti s poruchami autistického spektra a poruchami učení dispozičně vhodný a jeho kapacita je pro potřeby základní školy dostatečná. „Rekonstrukce a navýšení současné kapacity jde ruku v ruce s vybudováním kvalitního zázemí. Vznikne zde novéhřiště, pozemky a parkovací plocha. Významnou výhodou je umístění objektu v rámci širšího centra Liberce s dobrou dopravní dostupností. Je zde dostatek prostoru pro přivážení dětí auty, samostatný pruh pro vyložení dětí či parkoviště s místy pro imobilní jedince,“ dodal Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

V rámci rekonstrukce budoucího sídla školy by vzniklo zhruba 20 až 22 kmenových tříd, 7 speciálních učeben (hudebna, výtvarný ateliér, PC učebna, multimediální učebna, knihovna, cvičná kuchyňka, relaxační místnosti, dílna pro pracovní činnosti, místnost pro pohybové aktivity) a dostatečné prostory pro školní družinu. Pro potřeby školních speciálních pedagogů se vytvoří 4 až 5 odborných místností, které budou využívány pro individuální práci s žákem. Vznikne též odpovídající zázemí pro pedagogy. Výsledná kapacita budovy pojme 220 žáků, 50 pedagogických pracovníků a 7 nepedagogických zaměstnanců.

„Tuto základní školu bez diskuzí dlouhodobě potřebujeme, protože řada dětí s poruchami autistického spektra je jen velmi obtížně zařaditelná do běžného vzdělávacího proudu. Je tu totiž důležitý nejen individuální přístup, ale i speciálně-pedagogická péče, čemuž běžné základní školy mnohdy nejsou schopny personálně, odborně, natož z hlediska kapacitního dostát. Ze zákona náleží povinnost zřizovat speciální školy krajům, takže velmi oceňuji, že do toho Liberecký kraj půjde a tímto způsobem nejen Liberci pomůže,“ vysvětlil náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Tagy