weby pro nejsevernější čechy

Kraj i letos podpoří projekty na ochranu životního prostředí. K dispozici je přes 15 milionů korun

Obce, školy, neziskové organizace, právnické i fyzické osoby mohou letos opět žádat Liberecký kraj o dotace na projekty v oblasti životního prostředí. Kraj podpoří ekologickou výchovu, ochranu přírody, včelařství či práci s mládeží. Dotace směřují i na předcházení vzniku odpadů a zadržování vody v krajině.

„Prostřednictvím Dotačního fondu chce Liberecký kraj podpořit projekty pro zlepšení životního prostředí v našem kraji. Vzhledem k problémům s dlouhodobým suchem bude největší část finančních prostředků určena na projekty ke zvýšení retenční schopnosti krajiny,“uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

Liberecký kraj na svém území podpoří přírodě blízká opatření, která pomohou zajistit dostatek podzemní i povrchové vody pro život v krajině a urbanizovaných územích. Jedná se například o tvorbu tůní, malých vodních nádrží, revitalizace drobných vodních toků, přerušení meliorací, výsadbu remízků. Kraj podpoří i tzv. zeleno-modrá opatření v obcích a městech, aby dešťová voda neutíkala rychle kanalizací, ale vsákla se do půdy a zajistila dostatek vláhy pro městskou zeleň.

V oblasti ochrany přírody a krajiny směřují peníze na výsadbu a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně přírody, činnost záchranných stanic a útulků pro zvířata v nouzi či údržbu a obnovu drobných památek v krajině.

Dotaci na ekologickou výchovu a osvětu mohou získat zejména místní ekocentra, školy či informační střediska. O dotaci lze žádat i na publikační činnost či studentské práce s tematikou životního prostředí. Libereckému kraji záleží také na dlouhodobé práci s mládeží, ať už se jedná o činnost oddílů mladých ochránců přírody anebo mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků.

Na podporu včelařství poskytne kraj dotace na úly, včelstva, ochranné včelařské pomůcky, včelařské vybavení (s výjimkou vybavení na zpracování medu a vosku), opravy, rekonstrukce a výstavby včelínů, ale i na vzdělávání a včelařskou literaturu.

V souladu s plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje mohou obce i neziskové organizace, firmy a drobní živnostníci získat dotace na vznik a provoz RE-USE center, bezobalových prodejen, opraváren, pořízení kompostérů, gastrokompostérů či štěpkovačů a dalších aktivit podporujících předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji.

Dotace budou poskytovány až do 70 % způsobilých výdajů projektu. Příjem žádostí začíná v sobotu 1. února 2020, ale již nyní jsou bližší informace k jednotlivým dotačním programům zveřejněny na dotačním webu kraje: www.dotace.kraj-lbc.cz

 

Tagy