weby pro nejsevernější čechy

Liberecký kraj má nový Plán rozvoje sportu. Platí do roku 2025 a podpoří činnost mládeže i sportovní akce

Krátkodobý strategický dokument, který definuje politiku Libereckého kraje v oblasti sportu a pohybové gramotnosti – to je Plán rozvoje sportu 2022–2025. Vyplývá z něj, že Liberecký kraj podpoří 35 miliony zejména sportovní infrastrukturu, činnost dětí a mládeže a významné sportovní akce.

„Aktuálně platný Plán rozvoje sportu navazuje na obdobný dokument, jehož platnost skončila rokem 2021. Práce na něm začaly v dubnu loňského roku. Výrazně se na něm podíleli zaměstnanci krajského odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. V první řadě je potřeba všem zúčastněným poděkovat za jejich práci. Jsem rád, že jsme dokument vytvořili vlastními silami, bez nutnosti najímat externího zpracovatele,“uvedl Dan Ramzer, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Zpracování Plánu rozvoje sportu ukládá všem krajům a obcím zákon o podpoře sportu, který také definuje jeho základní obecné náležitosti. Každý dokument musí obsahovat vymezení oblasti podpory sportu, stanovení priorit a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany kraje. Jeho součástí musí být i určení prostředků z rozpočtu kraje, které jsou nezbytné k jeho naplnění.

„Vzhledem k tomu, že zákon jen velice obecně definuje náležitosti pro zpracování Plánů rozvoje sportu, a Národní sportovní agentura a před ní ani ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nevydalo žádnou upřesňující metodiku, jsou jednotlivé plány, ať už obcí nebo krajů, zpracovány rozdílně. V Libereckém kraji jsme se rozhodli zpracovat Plán rozvoje sportu v co možná nejjednodušší a nejkonkrétnější struktuře, která dává jasná a všem srozumitelná pravidla podpory sportu v regionu,“ dodal Ramzer.

Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji má šest základních oblastí podpory:

  • Sportovní infrastruktura – zastaralá sportovní infrastruktura je aktuálně jedním z dominantních činitelů limitujících rozvoj sportu a zvyšování pohybové gramotnosti. Doposud se nepodařilo nastavit transparentní a předvídatelný systém státní podpory budování nové a rekonstrukce a modernizace stávající sportovní infrastruktury. To má za následek celkové zastarávání sportovní infrastruktury a také její různou úroveň v jednotlivých regionech České republiky.
  • Sportovní činnost dětí a mládeže ve sportovních organizacích – úbytek až ztráta spontánních pohybových aktivit, což je sledovatelné v celé populaci, má na dětskou a dospívající populaci devastující účinek. Neohrožuje pouze pohybové návyky vztažené ke sportovním aktivitám, ale má dopady i do zdravotní oblasti a na trh práce. Do popředí proto vystupuje nutnost řízené pohybové aktivity.
  • Pohybová gramotnost – zvyšování, či alespoň udržení pohybové gramotnosti je jedním ze základních cílů Libereckého kraje v oblasti podpory pohybových aktivit, a to bez ohledu na věk, pohlaví či výkonnost cílové skupiny. Jedná se o souhrn aktuálních dovedností a motivace k pohybovým aktivitám.
  • Sportovní akce – konání sportovních akcí má význam zejména z pohledu propagace pohybových aktivit. Samostatnou kapitolou jsou pak významné sportovní akce, jejichž dopad je multidisciplinární (ekonomika, cestovní ruch, propagace pohybových aktivit, vlastenectví apod.).
  • Sportovní reprezentace Libereckého kraje –podpora vrcholového sportu je důležitou součástí plánu. Vrcholové sportovkyně a sportovci jsou pro mladou generaci vzorem. Vrcholový sport slouží rovněž jako jeden z nástrojů identifikace občanů s krajem. Nezanedbatelný je rovněž ekonomický přínos vrcholového sportu.
  • Koordinace výkonu veřejné správy v oblasti sportu– k efektivnímu a hospodárnému využití peněžních prostředků, a to nejen v oblasti sportu, je nutná vzájemná koordinace procesů jednotlivých orgánů veřejné správy. Cílem této spolupráce by měla být vzájemná koordinace plánů rozvoje sportu jednotlivých obcí s krajským plánem podpory sportu a koordinace vynakládání veřejných peněžních prostředků pro všechny oblasti sportu a rozvoj pohybové gramotnosti.

Ve schváleném plánu rozvoje sportu je zakomponován finanční závazek Libereckého kraje uvolnit ze svého rozpočtu minimálně 35.000.000 korun ročně pro podporu sportu a pohybové gramotnosti. Je to o 5.000.000 korun více, než byl závazek v minulém období. Plán zároveň obsahuje rámcový přehled toho, jak budou peněžní prostředky směrovány do jednotlivých oblastí.

Konkrétní rozdělení 35.000.000 korun obsahuje níže uvedená tabulka:

sportovní infrastruktura10.000.000 kč
Jizerská magistrála1.000.000 Kč
Krkonošská magistrála500.000 Kč
Lužickohorká magistrála300.000 Kč
Sngltrek pod Smrkem200.000 Kč
Krajská sportoviště2.000.000 Kč
Dotační program infrastruktura6.000.000 Kč
sportovní činnost dětí a mládeže ve sportovních organizacích12.500.000Kč
Dotační program 4.26 – podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech12.500.000 Kč
sportovní akce10.000.000 Kč
významné sportovní akce Libereckého kraje5.000.000 Kč
dotační program 4.234.750.000 Kč
 Sportovec roku Libereckého kraje250.000 Kč
sportovní reprezentace Libereckého kraje2.500.000 Kč
Účast na Hrách olympiád dětí a mládeže2.500.000 Kč

 

„Je pravděpodobné, že v průběhu každého roku dojde k navýšení objemu peněžních prostředků určených v rozpočtu kraje na sport a pohybovou gramotnost. Stejně tomu bylo v uplynulých letech. V takovém případě budou peněžní prostředky cíleny dominantně do sportovní infrastruktury, kam by mělo mířit 45 % z navýšení. Druhou oblastí, která by měla být nad rámec primárně uvolněných peněžních prostředků nejvíce posílena, je oblast sportovní reprezentace, kam míří 30 % z navýšení,“ vysvětlil Dan Ramzer.

„Konkrétní rozdělení, a to včetně rozdělení případně dodatečně doplněných peněžních prostředků pro sport a pohybovou gramotnost dává sportovnímu prostředí poměrně jasnou míru předvídatelnosti podpory z rozpočtu Libereckého kraje,“ dodal Michal Georgiev, šéftrenér Dukly Liberec. „Liberecký kraj je, nejen pro Duklu Liberec, ale pro celé sportovní prostředí v kraji stabilním a důvěryhodným partnerem. Dukla je sice sportovním střediskem Armády České republiky, která se stará zejména o vrcholové sportovce, ale její podpora, hlavně personální, je cílena na sportování dětí a mládeže ve spřízněných sportovních oddílech. Podpora Libereckého kraje je pro tyto sportovní oddíly velice důležitá, dá se říci, že i životně důležitá. A je samozřejmě dobře, že se kraj hlásí i k podpoře vrcholového sportu, který mu dělá dobré jméno a propaguje sport. Vytváří tak pozitivní vzory pro děti.“

Aktuálně schválený plán rozvoje sportu navazuje na ten předchozí i v tom, že rozděluje sporty na kategorie. Je stanoveno 6 kategorií sportu pro zdravé sportovce a 3 kategorie sportů pro handicapované sportovce.„Kategorizace sportů je velmi diskutabilním tématem. Kategorizace nemá za cíl žádným způsobem dehonestovat jednotlivé sporty, nebo vnášet mezi jednotlivá odvětví řevnivost a nesnášenlivost. Je třeba si jen uvědomit, že každý region má nějaké přírodní předpoklady, historické konsekvence a infrastrukturální podmínky a ekonomické možnosti. Z toho pak logicky vyplynou i priority pro podporu sportu z veřejných rozpočtů“ řekl Tomáš Pokorný, vedoucí krajského oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti, „Předpokládám, že podobné rozhodnutí bude muset přijmout v nejbližší budoucnosti rovněž stát. Je možné a nutné z veřejných rozpočtů obecně podporovat pohybové aktivity v téměř všech jejích formách, ale excelentní můžeme být jen v některých, a to jsou právě ty, pro které máme výše uvedené podmínky. Liberecký kraj bude nadále pokračovat v široké podpoře sportu a pohybových aktivit, zejména u dětí a mládeže, ale jisté zvýhodnění budou mít sporty, v kterých chce být Liberecký kraj excelentní.“

„Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji je dokument, který není nikdy úplně dokončen. Je možné jej každoročně aktualizovat. Kapitola týkající se oblasti sportovní reprezentace Libereckého kraje tuto aktualizaci dokonce předpokládá. Budeme rádi za každý podnět či připomínku,“uzavřel náměstek Dan Ramzer.

Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2022–2025 je ke stažení na webových stránkách Libereckého kraje. Konkrétně na stránkách odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v sekci sport. Odkaz zde: https://skolstvi.kraj-lbc.cz/page143/plan-rozvoje-sportu-lk-2022-2025

Tagy