weby pro nejsevernější čechy

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo osm osobností, jedna z nich byla udělena in memoriam

Vratislav Karel Novák, Vanesa Trostová, Vladimíra Jakouběová, Jan Baxant, Marie
Fryaufová, Ivan Kortan, Isa Engelmann, Pater Rath. To jsou jména významných
osobností, které si letos odnesly z liberecké galerie Poctu hejtmana Libereckého kraje.
Ocenění, které se uděluje od roku 2006, náleží osobnostem, které působí v různých
činnostech lidské činnosti a svůj život či dílo zasvětily rozvoji a dobrému jménu nejen
Libereckého kraje.
Letos nominovala veřejnost na udělení Pocty hejtmana celkem 14 kandidátů. Finálních 8
osobností vybrala odborná porota.
„Jako každý rok i letos je mi velkou ctí ocenit výjimečné osobnosti, které v našem kraji máme
a které svůj život zasvětily své práci a které svým mimořádným, výjimečným a úspěšným
životem obohatily a obohacují všechny kolem sebe. Pocta hejtmana je symbolem odhodlání
podporovat ty, kteří se nezištně snaží o lepší budoucnost nejen v našem regionu. Jejich práce
a oddanost nám všem může sloužit jako inspirace,“ uvedl hejtman Martin Půta.
Laureáti Poct hejtmana Libereckého kraje a jejich medailonky (abecedně seřazeno):

prof. akad. sochař Vratislav Karel Novák
* 13. 12. 1942, Praha, † 12. 2. 2014, Jablonec nad Nisou
Pocta hejtmana in memoriam za celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění
Významný český sochař, šperkař a vysokoškolský pedagog. Po studiích na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze si v areálu rýnovické barokní fary vybudoval výtvarný ateliér
a dílnu. Pro jeho tvorbu je charakteristické spojení technických a mechanických principů
s kinetickými prvky v propojení s výtvarnou tvorbou. Díla lze pozorovat po celém
Libereckém kraji, ale také v kraji Ústeckém, v Praze nebo ve Spojených státech amerických.
Je autorem jedné z nejznámějších kinetických plastik ve veřejném prostoru Stroj času –
Metronom na pražské Letenské pláni z roku 1991. V Jablonci nad Nisou u přehrady stojí jeho
socha Rybářský prut.

Vanesa Trostová
* 13. 9. 1975, Oldřichov v Hájích
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti obnovy kulturního dědictví
Restaurátorka kamenných památek. Vystudovala kamenosochařství v Hořicích a v té době
soukromou školu restaurování a konzervačních technik (dnes Fakulta restaurování Univerzity
Pardubice, Litomyšl). Dlouhodobě se věnuje své práci především na Frýdlantsku. Restauruje
významné památky v kraji, např. hrobku Redernů v kostele Nalezení svatého Kříže ve
Frýdlantě, fasádu se sochařskou výzdobou chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích,
sochy Spravedlnosti a Anděla na frýdlantské radnici, ale také drobné památky v krajině.

PhDr. Vladimíra Jakouběová
* 16. 5. 1956, Turnov
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti muzejnictví a popularizace tradiční lidové
kultury
Vystudovala dějiny umění a etnologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je autorkou stálých
muzejních expozic a stovek výstav, i celé řady expozic na Dlaskově statku. Muzeum Českého
ráje v Turnově se pod jejím vedením stalo odborným garantem péče o tradiční lidovou kulturu
pro celý Liberecký kraj. Ve své kompetenci si, kromě vedení muzea, ponechala i povinnosti
odborného pracovníka a kurátora etnografické sbírky a sbírky uměleckého řemesla. V těchto
oborech se nadále věnuje výstavní i publikační činnosti, řeší projekty a výzkumy
nadregionálního významu. V roce 2021 převzala na Pražském hradě Cenu Jože Plečnika.

Mons. Mgr. Jan Baxant
* 8. 10. 1948, Karlovy Vary
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti duchovního života
Český katolický duchovní. Vystudoval Střední školu zeměměřičskou v Praze a posléze
Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Kněžské svěcení mu udělil v roce
1973 Mons. František Tomášek. V roce 1993 se stal rektorem Arcibiskupského semináře
v Praze, v lednu 2003 generálním vikářem českobudějovické diecéze. Sídelním biskupem
litoměřické diecéze jej jmenoval papež Benedikt XVI. v roce 2008. Mons. Jan Baxant
představuje velmi významnou osobnost kulturního a církevního života Libereckého kraje.
Zásadně se zasloužil o obnovu duchovního života v kraji.

Mgr. Marie Fryaufová
* 5. 6. 1960, Jablonné v Podještědí
Pocta hejtmana za mimořádný a dlouhodobý přínos v oblasti ošetřovatelské péče
Ředitelka ošetřovatelské péče a vrchní sestra Centrálních operačních sálů v Krajské
nemocnici Liberec. Absolventka Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci a Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, Příbram se zaměřením
na oblast teorie a praxe ošetřovatelství a management v ošetřovatelství. Celoživotně se věnuje
práci zdravotní sestry, její schopnosti se projevily zejména při nástupu covidové pandemie,
kdy spolu s ostatními sestrami dokázala účinně čelit nebývale vysokým počtům přijatých
pacientů.

Ivan Kortan
* 30. 9. 1959, Nový Bor
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti vojenského výcviku aktivních záloh
Nadrotmistr Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství v Liberci. Za zásluhy při
budování jednotky a jejím výcviku byl v minulosti vyznamenán Medailí velitele roty Aktivní
zálohy. V Novém Boru vede kroužek pro děti a mládež Army team, slouží čestné stráže při
pietních aktech. Letos obdržel krajskou cenu Ď pro mecenáše a dobrodince.

Isa Engelmann
* 12. 6. 1936, Bombaj
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti uchování historické paměti Židů
v regionu
Narodila se v indické Bombaji, kde pracoval její otec. Druhou světovou válku prožila u
prarodičů v Liberci. Ačkoliv měla, stejně jako její bratři, britské občanství, po válce byla
odsunuta a v roce 1946 vysídlena do tehdejší americké zóny Německa. Po maturitě ve
Frankfurtu nad Mohanem studovala jazyky, poté se usadila ve Veroně, kde založila rodinu a
věnovala se celý život designu a uměleckému řemeslu. Po roce 1989 se začala vracet zpět do
Liberce. O hledání své identity napsala knihu Návrat pod zelenou střechu. Je také autorkou
knihy Židé v Liberci, ve které po několikaleté badatelské činnosti zmapovala osudy
židovských rodin v Liberci.

Peter Rath
* 1939, Vídeň
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti sklářství a propagace českého skla
v zahraničí
Rakouský sklář, podnikatel a badatel. Zabývá se výrobou replik starých skleněných výrobků,
produkcí křišťálových lustrů a je též autorem publikace z oboru historie skla a lustrařství.
Peter Rath je potomek významné vídeňské rodiny Lobmeyerů, která je historicky spojena s
podnikáním v oboru skla a také s městem Kamenický Šenov, jehož je Peter Rath čestným
občanem. Do Kamenického Šenova přišel v roce 1994, poté, co vystoupil z rodinné firmy v
Rakousku. Rok před tím v Kamenickém Šenově zakoupil památkově chráněný měšťanský
dům s roubeným patrem čp. 294 v Havlíčkově ulici. V letech 1994 až 2008 v něm
provozoval sklářský ateliér.

Tagy