weby pro nejsevernější čechy

Liberecký kraj opět podpoří projekty na zadržování vody v krajině. Připraveno je 14 milionů.

Liberecký kraj dlouhodobě podporuje zvyšování retence vody v krajině. Do konce dubna mohou obce, neziskové organizace, zemědělci, správci lesů i další právnické a fyzické osoby žádat kraj o peněžní dotaci na tyto projekty. V programu 8.6s názvem Podpora retence vody v krajině je připravena finanční podpora, kterou mohou čerpat ve výši od 70.000 do 1 milionu korun. Žadatelům je zdarma k dispozici také odborné poradenství.

Liberecký kraj na svém území znovu podpoří přírodě blízká retenční opatření. Ta pomáhají zvyšovat odolnost místní flóry i fauny vůči nepříznivým projevům změny klimatu.
„V minulých letech kraj podpořil například vytvoření soustavy dvaceti mokřadních tůní na zemědělské půdě v okolí Václavic,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí a zemědělství. „Jsem rád, že míst, kde již existují nebo jsou v plánu nové vodní plochy, je stále více. Ve Svijanech byl díky dotaci navrácen dolní tok Příšovky do původního koryta. V Kokoníně probíhá obnova historicky zaniklého mlýnského rybníku.
V Semilech byla obnovena historická polní cesta s alejí ovocných dřevin. A ve spolupráci s Lesy České republiky postupně vzniklo na území Libereckého kraje 49 tůní pro zvýšení retenční kapacity lesů.“
Podporována budou ale i takzvaná zeleno-modrá opatření v obcích a městech tak, aby dešťová voda neutíkala rychle kanalizací, ale vsákla se do půdy a zajistila tak dostatek vláhy pro městskou zeleň a tím udržela příjemné klima i v letních měsících. „V Hrádku nad Nisou vzniká díky krajské dotaci na místě černé skládky mokřadní park s tůněmi. U libereckého
sídliště Hokejka byla vytvořena soustava tůní, kterou ještě doplní dřevěný povalový chodníček a výsadba mokřadních rostlin a stromů. Za zmínku stojí i turnovský projekt, který přivádí dešťovou vodu ze střech tamního alzheimercentra do parku u letního kina, kudy už protéká jako nový potůček,“ doplnil radní Židek.
Minulý rok kraj, právě z programu 8.6 Podpora retence vody v krajině, podpořil vytvoření deseti tůní (výměra 800 m 2 , finanční náklady 476.437,50 Kč, dotace ve výši 63,31 %). V rámci tohoto projektu vzniklo ještě dalších deset tůní ve třech jiných lokalitách (celkové náklady 1.579.549,50 Kč, dotace 63,31 %).

Letos je pro zájemce v programu připraveno 14.773.000 Kč. Dotace budou poskytovány až do 70 % způsobilých výdajů projektu, přičemž výše dotace je 70.000 až 1 milion korun. Je
možné i kofinancování větších projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí, Národního programu Životní prostředí či dalších dotačních zdrojů. Žádosti jsou přijímány do 30. dubna 2021. Zájemce může podat pouze jednu žádost. Záměr by měl žadatel vybudovat nejpozději do 30. září 2024.
Návrhy projektů a přípravu žádostí o dotaci je vhodné konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu. Podrobnější poradenství, včetně terénního šetření či projektové přípravy poskytuje Agentura regionálního rozvoje, spol s r.o. Žadatelé tam mohou využít až osm hodin poradenství zdarma.
Bližší informace k dotačnímu programu 8.6 Podpora retence vody v krajině jsou k dispozici na dotačním webu www.dotace.kraj-lbc.cz
O tom, proč a jak je důležité navrátit a udržet vodu v krajině krajiny, informuje následující krátké video:

 

Tagy